General Sales and payment conditions

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALPAROM BVBA

 

1.

Op al onze aanbiedingen zijn deze voorwaarden van toepassing, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door de koper of anderen op hun briefpapier, bestellings- of leveringsformulieren gesteld of elders gedeponeerd. Door het enkel verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Bij afwezigheid van een bestelbon zal de aanvaarding van de leveringsbon der goederen eveneens gelden als aanvaarding zonder enig voorbehoud van de algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden.

 

2.

Aanbiedingen : Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Hetzelfde geldt voor de opgenomen orders.

 

3.

Indien bij het aanvaarden der bestelling het betalen van een voorschot door de koper werd overeengekomen, behoudt onze firma zich het recht voor de productie en levering der goederen op te schorten, zolang dit voorschot niet werd betaald.

 

4.

Aansprakelijkheid :

A. Alle goederen, welke wij leveren, zijn door ons gecontroleerd op kwaliteit, afmetingen, etc. Indien niettemin enige onvolkomenheid door onze afnemers wordt vastgesteld, dan dient dit met bekwame spoed na de aflevering schriftelijk ter onze kennis te worden gebracht, opdat, indien naar onze mening nodig of gewenst, deze onvolkomenheden door een onpartijdige deskundige kunnen worden nagegaan. De afnemer zal daartoe schriftelijk binnen 24 uur het geleverde controleren en eventuele klachten binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons indienen. Eventuele hieruit voortvloeiende vergoedingen onzerzijds zullen hoogstens gelijk zijn aan de factuurwaarde van die materialen en / of producten die onvolkomenheden vertonen. Daarbuiten wordt geen enkele aansprakelijkheid door ons aanvaard.

B. Adviezen en daarmee samenhangende werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid en zich verplicht tot vrijwaring van iedere aansprakelijkheid jegens derden.

C. De firma wordt uitsluitend verbonden door handelingen van personen die daartoe volmacht en handelsbevoegdheid van ons hebben verkregen, dit alles binnen de grenzen van de hun verleende volmacht en handelingsbevoegdheid.

D. Indien de koper zou weigeren de bestelde goederen af te nemen, om welke reden dan ook, en de verkoop hierdoor geen doorgang zou vinden, zal deze verkoop van rechtswege ontbonden zijn ten nadele van de klant vanaf de achtste dag na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling door onze firma en wanneer de klant geen gevolg heeft gegeven aan deze ingebrekestelling om de bestelde goederen te komen afhalen; de klant zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 30% van de hoofdsom der gekochte goederen verschuldigd zijn, exclusief B.T.W., onder voorbehoud van alle rechten van onze firma om voor de rechtbank de volledige uitvoering der overeenkomst te vorderen.

 

5.

Levertijden : De levertijd gaat in zodra een order door ons schriftelijk is aanvaard en alle materialen en gegevens, welke ons nog door de opdrachtgever dienen te worden verstrekt, door ons zijn ontvangen. Indien het uitvoeren van een opdracht binnen een kortere dan normale termijn extra kosten veroorzaakt zullen deze kosten aan de opdrachtgever worden berekend. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding der levertijden, tenzij bij de opdracht en aanvaarding daarvan anders tussen koper en ons is bepaald. Overschrijding der levertijden ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen de goederen alsnog af te nemen.

 

6.

Risico : Het eventueel transport van goederen van en naar de door de opdrachtgever op te geven bestemming geschiedt voor risico en rekening van deze, tenzij anders is bepaald bij de orderbevestiging. Eventuele schades dienen ons schriftelijk en duidelijk gespecificeerd binnen 8 dagen na verzenddatum en, bij gebreke hiervan, na factuurdatum te worden bekendgemaakt. Na deze termijn vervalt de aanspraak op vergoeding.

 

7.

Verpakking : De goederen worden, waar nodig, door ons verpakt geleverd. Grotere bestelling worden op pallet geleverd.

 

8.

Spoedzendingen : Voor zendingen welke met spoed moeten worden uitgevoerd, worden de verzendingskosten berekend aan de opdrachtgever.

 

9.

Prijzen : W ij behouden ons het recht voor de door ons afgegeven prijzen ten allen tijde te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. De kosten van verpakking, Incl. verzending, komen ten laste van de afnemer, tenzij anders overeengekomen. Indien na het sluiten van de overeenkomst de vrachttarieven, in-, uitvoerrechten of andere heffingen of belastingen in binnen- of buitenland worden verhoogd, respectievelijk nieuwe met een hogere uitkomst worden ingevoerd, dan wel onze kosten hoger worden door wisselkoersveranderingen, dan zijn wij gerechtigd de prijs in evenredigheid met deze stijging te verhogen.

 

10.

Toleranties : Toleranties in deze voorwaarden en / of in de te leveren hoeveelheden moeten wij ons voorbehouden in zover deze nodig zullen zijn tengevolge van de leveringsvoorwaarden van de fabrikanten, c.q. leveranciers, waarvan wij onze goederen betrekken.

 

11.

Betaling : Tenzij anders én schriftelijk overeengekomen door ons, zijn al onze facturen betaalbaar zonder disconto, uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling op de gestelde termijn is vanaf dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten bedrage van een intrest gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank op de vervaldag, verhoogd met 2 procenten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro, zelfs in geval er checques of wissels ter uitvoering zouden ondertekend zijn. Bij aflevering en / of afwerking in gedeelten, wordt elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd. Mochten wij voor het uitblijven van betaling genoodzaakt zijn onze vordering ter incasso aan derden uit handen te geven, dan komen deze kosten ten laste van onze afnemer.

 

12.

Overmacht : In geval van overmacht, daaronder mede te verstaan omstandigheden, welke uitvoering voor ons bezwaarlijk of kostbaarder doet worden, dan zonder voorgemelde omstandigheden het geval zou zijn, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding of garantie gebonden te zijn. Als zodanige omstandigheden zijn ondermeer te beschouwen: bedrijfsstoornissen, langdurig uitvallen van de netspanning, langdurige herstellingsperioden aan ons machinepark, staking, brand, zowel bij ons als bij onze leveranciers, transportstoornissen door ondermeer oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, wisselkoersfluctuaties, inflatie, verhogingen van belastingen of invoerrechten.

 

13.

Eigendomsvoorbehoud : Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom verdragen.

 

14.

Wanprestatie : Indien onze wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, alsmede ingeval van der wederpartij faillissement, surséance van betaling, liquidatie of overname door een ander, hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en / of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst -te onzer keuze- geheel of gedeeltelijk ontbonden te (doen) beschouwen en worden de bij ons bevindende goederen daarmede ipso facto tot zekerheid aan ons overgedragen.

 

15.

Behoudens bewijs van het tegendeel zijn onze administratieve gegevens beslissend.

 

16.

Wijzigingen der algemene voorwaarden kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Voor reeds aanvaarde orders blijven de voorwaarden, geldende voor de wijziging, van kracht.

 

17.

Geschillen : Rechterlijke geschillen zullen door de rechtbanken te Kortrijk worden beslecht. Het Belgisch recht is uitsluitend toepasselijk.